klublogo

 

 

Om Klubben

Ariel klubben blev i sin nuværende form stiftet i 1981, og er for ejere, kørere og andre med interesse for Ariel motorcyklen, 1- 2- og 4 cylindrede, 2- og 4-takts.

Klubben er medlem af Motorhistorisk Samråd.

Klubben arbejder på at skabe sammenhold mellem Ariel interesserede samt muligheder for  udveksling af erfaringer og reservedele, for derved at opnå at så mange Ariel motorcykler som muligt holdes kørende, og således bevares for eftertiden.

Klubben har tidligere haft tre faste årlige arrangementer, men pga. corona m.m. er der afholdt knap så mange i de senere år - dog altid en årlig træf- og generalforsamling, skiftevis Vest og Øst for Storebælt. Der arrangeres fortsat forskellige garagemøder, fællesture o.l.

Kontingent

Medlemskab af Arielklubben koster kr. 200,- årligt. Som medlem modtager man klubbladet ’Ariel Nyt’ som udkommer 4 gange årligt, og indeholder redaktionelt stof om Ariel, kommende og tidligere arrangementer, invitationer fra andre klubber m.m. Bladet er medlemmernes talerør, og er dermed åbent for bidrag som turberetninger eller køb og salg af Ariel-stumper.

Ariel klubben Danmark har forbindelse til den engelske Internationale Ariel Klub. Medlemskab af Ariel Owners Motor Cycle Club ( AOMCC ) gennem Ariel Klubben Danmark koster kr. 260,- årligt + indmeldelsesgebyr på kr. 130,- Fra AOMCC modtager man klubbladet ‘Cheval de Fer’.  

Tilbage til toppen af siden

Ariel Nyt

Ariel Nyt udkommer 4 gange om året til alle medlemmer af Ariel Klubben. Bladet er medlemmernes talerør, hvorfor redaktøren med stor jubel og meget gerne modtager artikler, historier fra de varme lande, debatindlæg, dårlige vittigheder (og gode), annoncer o.a.

I bladet kan du finde vor klubservice, som består af medlemmer der er specialister på hver deres område, og som står til rådighed med gode råd og vejledning.

Aldersbevis

I samarbejde med den internationale Ariel Motorcycle Owners Club kan klubben tilbyde medlemmerne et alderscertifikat på deres Ariel. AOMCC har adgang til de gamle ’Despatch Record Books’, optegnelser over motorcykler der forlod fabrikken.

Motorcyklerne er listet i motornummer-orden, og for hver cykel er også stelnummer, modtager,  samt leveringsdato noteret. Desuden er der ofte registreret forskellige andre oplysninger, f. eks. gearkasse nummer, dæktype og strls, karburator, magnet og evt. ekstraudstyr.

Et aldersbevis koster kr. 200,-

Tilbage til toppen af siden

 

Regalia

Klubben kan tilbyde følgende regalia til medlemmerne:

Regalier kan købes portofrit på klubbens træf, og ved forudbestilling,  på garagemøder øst for Storebælt

  pris porto
Hvid t-shirt med klubbens logo på forsiden (UDGÅET) XXX kr XXX kr
Klubbens logo i broderet stof   (7,5 cm) 50,- kr 12,- kr
Klubbens logo på klistermærke (7 cm) 15,- kr 12,- kr
Aldersbevis (se ovenfor) 200,- kr  

Tilbage til toppen af siden

 

 

Vedtægter

 § 1.   Foreningens navn er ARIEL KLUBBEN DANMARK.
Dens formål er at arbejde for at udbrede sammenholdet mellem ARIEL ejere i Danmark for derved at medvirke til, at så mange motorcykler af mærket ARIEL som muligt holdes kørende og bevares for eftertiden. 

§ 2.   Som medlemmer kan optages ejere og kørere af  ARIEL motorcykler, eller personer, der interesserer sig for dette motorcykelmærke. Klubben er dansk, men medlemmer kan optages uanset deres bopæl og nationalitet.
Ethvert medlem af klubben kan indstille et medlem til æresmedlem. Om dette er berettiget, er ensidigt bestyrelsens afgørelse. Et æresmedlem af ARIEL KLUBBEN DANMARK er kontingentfri for livstid. 

§ 3.   Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen, kaldet årsmødet. Kontingentet opkræves én gang om året, og gælder fra 1/1 til 31/12. Ved indmeldelse i sidste kvartal gælder kontingentet også for det efterfølgende år. Er kontingentet ikke betalt inden 1. april, betragtes medlemsskabet som ophørt.
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen. 

§ 4.   Foreningens bomærke er et sort hestehoved set forfra med et rødt A over mulen. Hovedet er indrammet af en hestesko, som forneden er påført navnet ARIEL. Hestehoved og -sko er vist på grøn baggrund, og er indrammet af to hvide ringe med rød baggrund imellem. På denne baggrund står der ARIEL KLUBBEN DANMARK 

§ 5.   Årsmødet er klubbens øverste myndighed. Der indkaldes til årsmøde med mindst en måneds varsel gennem klubbladet ARIEL NYT eller pr. post. Årsmødet afholdes én gang årligt, om muligt i maj måned.Bestyrelsen består af ialt seks medlemmer. Formand og kasserer vælges på årsmødet, formanden i lige år og kassereren i ulige år, og de sidder i 2 år. De øvrige fire medlemmer vælges ligeledes for 2 år. I lige år er der tre bestyrelsesmedlemmer på valg, og i ulige år tre. Desuden vælger årsmødet en suppleant, også for 2 år.To revisorer skal kontrollere og kommentere regnskabet inden årsmødet. Vælges på årsmødet i henholdsvis lige og ulige år og sidder 2 år.
Genvalg til alle poster er tilladt.
Kassereren skal inden årsmødet udarbejde et regnskab, som skal bekendtgøres i ARIEL   NYT sammen med indkaldelsen til årsmødet. 

På årsmødet er dagsordenen følgende: 

·         Valg af dirigent

·         Formandens beretning

·         Kassererens beretning og regnskab

·         Valg       

·         Indkomne forslag.

·         Skal være formanden ihænde senest 14 dage før årsmødet.

·         Fastsættelse af kontingent

·         Eventuelt

I forbindelse med kassererens fremlæggelse af beretning og regnskab skal bilag, samt dokumentation for klubbens kassebeholdning, på forlangende kunne fremvises til de tilstedeværende medlemmer. Formandens og kassererens beretning sættes til afstemning om godkendelse.
Årsmødet er beslutningsdygtigt uanset antal fremmødte medlemmer.

 

§ 6.   Bestyrelsen forestår det daglige arbejde med administration og ledelse af klubben. Bestyrelsen kan pålægge medlemmer at bistå sig med arbejdet i forbindelse med fælles arrangementer.
Bestyrelsen har ret til at indkalde til ekstraordinært årsmøde, og pligt, såfremt mindst 10 medlemmer ønsker dette.
Afstemningsmåde afgøres af dirigenten.
Ekstraordinært årsmøde skal varsles enten i ARIEL NYT eller pr brev senest 14 dage inden mødets afholdelse, og senest 14 dage efter beslutningen om mødeindkaldelse er taget. 

§ 7.   Der føres forhandlingsprotokol/referat over såvel bestyrelses- som årsmøder. Protokollen skal være tilgængelig for medlemmer på årsmødet. 

§ 8.   Skønner bestyrelsen, at et medlem modarbejder klubbens interesser eller er til hindring for dens trivsel, kan bestyrelsen ekskludere pågældende. Vedkommende har ret til at møde frem på førstkommende årsmøde for at anke sin sag. 

§ 9.   Ændringer i disse vedtægter kan foretages på årsmødet ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

§ 10.  Klubbens opløsning kræver vedtagelse med 2/3 majoritet på et årsmøde, hvor mindst 4/5 af medlemmerne er tilstede. Årsmødet nedsætter i givet fald et likvidationsudvalg på mindst 5 medlemmer. Disse realiserer klubbens aktiver ved aktion blandt medlemmerne. Derefter forsøges klubbens eventuelle gæld afviklet.
Eventuelt overskud tilfalder Kræftens Bekæmpelse. 

Ovenstående vedtægter er:

Vedtaget på ARIEL KLUBBEN DANMARKs årsmøde den 23. maj 1982.
Revideret på ARIEL KLUBBEN DANMARKs årsmøde den 13. maj 1995.
Revideret af bestyrelsen efteråret 1995.
Vedtaget på ARIEL KLUBBEN DANMARKs årsmøde den 11. maj 1996.
Revideret af bestyrelsen foråret 2000.
Vedtaget på ARIEL KLUBBEN DANMARKs årsmøde den 20. maj 2000

Tilbage til toppen af siden

 

@ 2010/2022

ARIEL Klubben Danmark

senest opdateret 20230201

 

      Klubben Danmark